Leslie gets taiko tips.

Previous photo   Next photo

Back to Yoshikazu gallery