Everybody takes turns playing Wachi Daiko.

Previous photo   Next photo

Back to Yoshikazu gallery