(l to r) Yoshikazu Fujimoto, Taro Nishita (Kodo Staff member) and Masami Miyazaki have a lunch of Hawaiian food prior to teaching Wachi Daiko to ZD members.

Next photo

Back to Yoshikazu gallery